CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Áp dụng từ ngày 1/7/2023)

Trong quá trình Khách Hàng giao dịch tại website/ứng dụng (sau đây gọi tắt là “Nền Tảng”) của Công ty TNHH Cung ứng Ngọc Thiên (sau đây gọi tắt là “Ngọc Thiên”), Ngọc Thiên có thể thu thập một số thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng theo các điều khoản dưới đây:

1. Phạm vi thông tin thu thập:

1.1. Để đặt hàng tại Nền Tảng (tạo đơn hàng, để lại bình luận đánh giá, liên hệ với chúng tôi…), Quý Khách Hàng có thể sẽ được yêu cầu để lại thông tin cho chúng tôi, bao gồm: Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ và thông tin cá nhân khác cần thiết tại từng thời điểm (“Thông tin cá nhân”). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, Ngọc Thiên không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin Khách Hàng cung cấp là không chính xác.

1.2. Nền Tảng cũng có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang Quý Khách Hàng xem, số links (liên kết) mà Khách Hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site của Ngọc Thiên. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) mà Khách Hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào Nền Tảng, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2. Mục đích sử dụng thông tin:

Các thông tin mà Nền Tảng thu thập của Khách Hàng sẽ được sử dụng trong phạm vi sau:

2.1. Cung cấp các dịch vụ của Ngọc Thiên đến Khách Hàng: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt dịch vụ, thông báo về trạng thái của yêu cầu dịch vụ & thời gian cung cấp dịch vụ, xác nhận việc huỷ yêu cầu dịch vụ (nếu có).

2.2. Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mại của Ngọc Thiên.

2.3. Gửi thông tin về bảo hành sản phẩm, dịch vụ.

2.4. Giải quyết khiếu nại.

2.5. Các khảo sát để chăm sóc Khách Hàng tốt hơn.

2.6. Xác nhận các thông tin về kỹ thuật và bảo mật thông tin Khách Hàng.

2.7. Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

2.8. Mục đích hợp lý khác nhằm phục vụ Khách Hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật, lưu trữ trên máy chủ của Nền Tảng.

4. Các bên có thể thể tiếp cận Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng:

Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng được Ngọc Thiên cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách này và chỉ được chia sẻ cho các Bên dưới đây nhằm phục vụ các mục đích nêu tại mục 2: 

4.1. Các đối tác giao hàng, viễn thông, cung cấp dịch vụ tin nhắn qua internet, v.v Ngọc Thiên hợp tác tại từng thời điểm nhằm thực hiện các công việc theo phạm vi nêu tại mục 2; và/hoặc

4.2. Các bên thứ ba khác nếu được sự đồng ý của Quý Khách Hàng tại từng thời điểm.

5. Cách thức xử lý Thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của Khách Hàng được thu thập thông qua hoạt động của Khách Hàng trên Nền Tảng sẽ được lưu trữ tại hệ thống của bên thứ ba và bảo đảm an toàn dưới sự quản lý của Ngọc Thiên.

6. Quyền của Khách Hàng đối với Thông tin cá nhân:

Khách Hàng có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật đối với Thông tin cá nhân của mình.

6.1. Khách Hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa Thông tin cá nhân bằng các hình thức sau:

a. Đăng nhập vào trang quản lý thông tin Khách Hàng, tự chỉnh sửa lại hoặc xóa thông tin của Khách Hàng.

b. Gọi điện thoại đến tổng đài 02877798999: Ngọc Thiên sẽ hỗ trợ điều chỉnh thông tin hoặc tiến hành xóa thông tin nếu có cơ sở xác định thông tin cá nhân mà Khách Hàng cung cấp hoặc yêu cầu chỉnh sửa/xóa là chính xác.

c. Ngoài việc thực hiện các quyền đối với Thông tin cá nhân như nêu tại mục 6.1, đối với các quyền khác, Khách Hàng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến email để nêu rõ cụ thể yêu cầu. Sau khi nhận được yêu cầu của Khách Hàng, Ngọc Thiên thông báo cho Khách Hàng cân nhắc trước các hạn chế, hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra nếu thực hiện theo các yêu cầu của Khách Hàng trước khi thực hiện yêu cầu đó. Email tiếp nhận yêu cầu: info@vnsup.com.

7. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi xử lý Thông tin cá nhân:

7.1. Hậu quả: Thông tin cá nhân bị tiết lộ cho các chủ thể khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng; hoặc bên thứ ba có thể tiếp cận Thông tin cá nhân và sử dụng vào mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng.

7.2. Thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra: mất tài sản; hoặc danh dự, uy tín của Khách hàng bị xâm phạm.

7.3. Hậu quả, thiệt hại khác mà Ngọc Thiên không thể lường trước được do các nguyên nhân khách quan.

8. Điều khoản chung:

Ngọc Thiên có quyền chỉnh sửa, cập nhật Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản cập nhật sẽ được công bố trên Nền Tảng và sẽ được ghi ngày để Khách Hàng nhận biết được bản mới nhất.

Thông tin liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

Tel: 028 777 98 999 – Hotline: 1900 099 978

Email: info@vnsup.com

Website: ngocthiengroup.com